Výsledky vyšetření - varroáza 2016

Výsledky vyšetření VD 2015

2015-02-varroa_1

2015-02-varroa_2

2015-02-varroa_3

2015-02-varroa_4


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen KVS SVS pro Jč kraj) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst.1 písm.a), odst.2 písm a), odst.3 a § 76 odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tato :

ochranná a zdolávací opatření

v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu

Čl. 1

Vymezení ochranného pásma

Vzhledem ke zjištění 9 ohnisek nebezpečné nákazy - moru včelího plodu na katastrálním území obcí Borovany, Doudleby, Komařice, Ledenice, Nová Ves a Trocnov v okrese České Budějovice, vymezuje KVS SVS pro Jihočeský kraj

ochranné pásmo, které zahrnuje katastrální území obcí :

Borovany, Borovnice u Českých Budějovic, Branišovice u Římova, Březí u Trhových Svinů, Dolní Stropnice, Doubravice u Nedabyle, Doudleby, Dvorec u Třebče, Heřmaň u Českých Budějovic, Hluboká u Borovan, Jedovary, Kaliště u Českých Budějovic, Kamenný Újezd, Komařice, Krasejovka, Ledenice, Ločenice, Lomec, Mokrý Lom, Nedabyle, Nová Ves u Českých Budějovic, Ohrazení, Ostrolovský Újezd, Otěvěk, Otmanka, Pašinovice, Petrovice u Borovan, Plav, Radostice u Trocnova, Rankov u Trhových Svinů, Roudné, Římov, Sedlo u Komařic, Slavošovice u Lišova, Srubec, Staré Hodějovice, Strážkovice, Střížov nad Malší, Todně, Trhové Sviny, Trocnov, Třebeč, Třebotovice, Včelná, Vidov, Vlkovice, Vrcov, Zaliny, Zborov, Zvíkov u Lišova

na okrese České Budějovice.

Čl. 2

Opatření v ochranném pásmu

1)

Ochranná a zdolávací opatření ve vymezeném ochranném pásmu se týkají všech chovatelů včel, kteří mají svá včelstva umístěna na dotčeném území.

2) Zakazují se veškeré přesuny včelstev a matek z ochranného pásma

. Přemístění včelstev nebo matek do ochranného pásma za účelem obnovení chovu včel a přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS SVS pro Jč. kraj vydaným na základě

str. 2/4

 

písemné žádosti chovatele včel, doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na původce moru včelího plodu.

3) Chovatelům včel uvedeným v čl. 2, odst. 1

se dále nařizuje v období nejpozději do 30.6.2014 zajistit odevzdání směsných vzorků měli k laboratornímu vyšetření na přítomnost původce moru včelího plodu na KVS SVS pro Jč kraj - pracoviště v Českých Budějovicích, pokud toto vyšetření již nebylo provedeno v posledních 12 měsících. Odevzdání vzorků měli prostřednictvím ZO ČSV lze uskutečnit v případě, že příslušná ZO ČSV bude žádat, na základě vystavené plné moci zmocňujících chovatelů včel, o náhradu nákladů vynaložených na vyšetření měli v ochranném pásmu moru včelího plodu, přičemž kopii plné moci předloží při odevzdání vzorků příslušnému úřednímu veterinárnímu lékaři.

4)
Směsný vzorek měli bude získán smícháním max. 10 dílčích vzorků od jednotlivých včelstev (úlů) na stanovišti do jednoho směsného vzorku, v případě většího počtu včelstev na stanovišti chovatel zajistí adekvátní počet takto vytvořených směsných vzorků měli. Hmotnost směsného vzorku musí být nejméně 1,5 g (kávová lžička). U včelařů, kde nebude moci být provedeno výše nařízené laboratorní vyšetření směsného vzorku včelí měli, se nařizuje umožnit provedení klinické prohlídky včelstev s rozebráním díla úředním veterinárním lékařem KVS SVS pro Jč kraj.

5)
V případě pozitivního bakteriologického nálezu původce moru včelího plodu – Paenibacillus larvae ve směsném vzorku měli, se nařizuje dotčeným chovatelům včel umožnit provedení klinické prohlídky všech včelstev na stanovišti s rozebráním díla úředním veterinárním lékařem KVS SVS pro Jč. Kraj.

6) Před skončením roční pozorovací doby se chovatelům včel nařizuje provést podle pokynů KVS SVS pro Jč kraj, bakteriologické vyšetření směsných vzorků včelí měli, odebraných ze zimní měli v roce 2015

způsobem, stanoveným v čl. 2 bodu 4 tohoto nařízení.

Čl. 3

Poučení o nákaze

Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza včel, způsobená sporotvornou baktérií Paenibacillus larvae, která převážně postihuje zavíčkovaný včelí plod. Nákaza se šíří infikovanou potravou, zalétavými včelami a roji, infikovanými plásty, úly a včelařským příslušenstvím i včelími produkty. Nákazu mohou rozšiřovat roztoči a jiní škůdci. Příznaky se projeví až u zavíčkovaného plodu. Plást bývá nepravidelně zakladen (mezerovitý plod), víčka jsou ztmavlá, propadlá, občas proděravělá. Napadené larvy mění barvu z perleťově bílé na šedožlutou až tmavohnědou a přeměňují se na lepkavou, hlenovitou hmotu, která se dá z buněk vytáhnout jako vlákno dlouhé několik centimetrů. Konečným stadiem rozložení larvy je příškvar, který pevně lpí na spodní stěně buňky

Čl. 4

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

str. 3/4

Čl. 5

Společná a závěrečná ustanovení

1)
Náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami se řeší dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění.

2)
Nařízení Státní veterinární správy se vyhlásí tak, že se vyvěsí na úřední desce krajského úřadu a všechobecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dní. Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst.3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje.

3) Tímto nařízením není dotčena platnost Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2013/037411-C, ze dne 04.06.2013 a č.j. SVS/2013/068797-C, ze dne 21.10.2013

V Českých Budějovicích dne: 16.5.2014

Otisk úředního razítka

MVDr. František Kouba
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj
podepsáno elektronicky

 

2014-vyšetření měli


 
 
 
 
 

Předpokládaný harmonogram ošetřování včelstev
ZO ČSV Mladošovice
podzim/zima 2012/2013

1.ošetření : provést Fumigací v týdnu od 8.10. do 14.10. 2012

2.ošetření : provést Aerosolem ve dnech  09.-10.11. 2012

3.ošetření :           ---  "  ---                         30.11.- 01.12. 2012

Po posledním ošetření, tj. 01.12. 2012 vyčkáme 7dní – do 08.12. 2012, očistíme podložky a čisté je vrátíme do úlů.

Necháme je tam 30 dní tj. do   5.ledna 2013.  Všechnu napadanou měl smeteme do předem připravených kelímků, které budou označeny štítkem se jménem chovatele, jeho registračním číslem, registračním číslem stanoviště a počtem včelstev. Štítky na kelímky s tímto označením dostane každý chovatel včas -  na listopadové schůzi ZO při výplatě dotací, nebo prostřednictvím svého důvěrníka.

Aerosolová ošetření jsou vždy plánovány na víkendy, aby byla v maximální možné  míře zajištěna včelařova přítomnost.

Předseda ZO ČSV,o.s. Mladošovice
ing. Miroslav JELÍNEK


Hledat


Menu


Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Aktuality

Tomáš Procházka: Včelaři 18.5.2018

Spolupráce člověka a společenství sociálního hmyzu nepřestává fascinovat profesionály i amatéry ani v 21. století. V dokumentu o včelách a včelařích se Tomáš Procházka pokouší mezi několika vesnickými i městskými včelaři zjistit, jak jistá forma soužití s hmyzem může ovlivnit lidský život.

Rojení přeje rebelkám 9.5.2018

Některé dělnice rebelují i ve včelstvech, která jsou zcela v pořádku. Jakmile mají příležitost, podstrkují tajně svá trubčí vajíčka.

Jak jsem potkal úhyny 18.4.2018

Článek k zamyšlení, od Karla Jiruše.

Včelám může prodloužit život sladkovodní řasa, zjistili vědci 4.9.2016

Úbytku českého včelstva by mohl zabránit nečekaný pomocník, sladkovodní řasa chlorella. Zjistili to vědci z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Chlorella totiž obsahuje násobně víc bílkovin než včelami opylovávané květy, podle všeho působí i proti jejich stresu.

Vláda projedná dotace pro včelaře, měly by být vyšší 18.7.2016

Včelaři dostanou v následujících třech letech 232 milionů korun dotací. V uplynulých třech letech mohli získat 195 milionů, rozpočet včelařského programu tak vzroste zhruba o pětinu. Polovina peněz bude z českých zdrojů, zbytek z evropských peněz, předpokládá ministerstvo zemědělství. O vládním nařízení, kterým se upřesňují některé možnosti čerpání dotace, bude ve středu jednat vláda.

Starší »

Návštěvy (od 5.10.2009)